طراحی آبنمای پویا (ریتمیک) ویلای شخصی شهرک قائم

          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

این آبنما به درخواست تیم طراحی پروژه (دفتر مهندسین مشاور رواق اندیشه) طراحی و پیشنهاد شده است. پس از ارائه چند طرح اولیه،آبنمای پویا با فرم ارگانیک توسط کارفرما انتخاب شده است.

                                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ