طراحی آبنمای پویا (ریتمیک) بوستان شهرک قدس

این آبنما به سفارش شرکت مشاوره نگار شهر طراحی شده است. این طرح به عنوان بخشی از پروژه طراحی نوسازی و بهسازی بوستان اصلی شهرک قدس پیشنهاد شده است.