نازل های رباتیک پیشرفته ترین نازل های آبنما می باشد. بااستفاده از این نازل، رقص جنون آمیز آب را می توان نظاره کرد. امروزه پیشرفته ترین آبنماهای دنیا مانند آبنمای برج خلیفه در دبی و هتل بلاژیو در لاس وگاس بااستفاده از نازل های رباتیک طراحی و اجرا شده اند.

 
   

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــAqua Roboــــــــــــــــــــــــــــ

۲محور آزادی XوY

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۴۰ درجه جابه جایی دورانی در هر محور

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بدنه استیل ضدزنگ

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

کنترل تحت DMX

 
   

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــAqua Swingــــــــــــــــــــــــــــ

۱محور آزادی X

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۴۰ درجه جابه جایی دورانی درهرمحور

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بدنه استیل ضدزنگ

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

کنترل تحت DMX

 
   

 

ــــــــــــــــــــــــــــAqua Robo-Rollــــــــــــــــــــــــــــ

۳محور آزادی XوY

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۴۰ درجه جابه جایی دورانی در محورهای XوY

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

۳۶۰ درجه دوران در محور C

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بدنه استیل ضدزنگ

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

کنترل تحت DMX