طراحی آبنمای کف خشک ماتریسی برای پارک

                                                         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

این طرح یک آبنمای کف خشک با چیدمان ماتریسـی می باشد. این آبنما شامل 60 عدد نازل کف خشـک آب آرا می باشـد که بااسـتفاده از سیســتم کنتـرلی DMX آب آرا قابـلیـت اجـرای تعـداد نامـحـدودی از برنامـه ها را دارد.ایـن آبـنمـا قـابلیـت تبـدیل شـدن به آبنـمای مـوزیـکـال و اینـتـراکتیـو را دارد. ایـن آبنـما منـاسـب برای هـتل ها، پـارک ها، مـحـوطـه سـازی مـجتـمـع هـای اقـامـتـی و شـهـرک ها و ... می باشد.                                               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ