طراحی آبنمای کف خشک موزیکال تالارشهر

 

          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

این طرح با همکاری تیم طراحی پروژه تجاری تفریحی ورزشی تالار شهر قزوین طراحی شده است. در چند مرحله طرح های پیشنهادی به کارفرما ارائه شده و در نهایت به طرح آبنمای کف خشک نهایی رسیده است. این طرح برمبنای استفاده از نازل کف خشک آب آرا و سیستم موزیکال و نورپردازی و کنترل کامل تحت DMX طراحی شده است.

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ