نازل های آبنمای کف خشک

نازل های آبنمای کف خشک آبنمای مورد علاقه نوجوانان و کودکان می باشد.محیط آبنماهای کف خشک مناسب برای بازی با آب و شادی درمیان آن می باشد.با استفاده از این نازل ها می توان به راحتی و با سرعت زیادی یک آبنمای کف خشک با کیفیت اجرا کرد.آبنماهای کف خشک یا زیرسطحی لذت تعامل با آب و حس پویایی آن را به ارمغان می آورند.

 
 

 

DRYDECK-B SWITCH

درای شیربرقی داخلی بدون ضربه قوچ 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بدنه استیل

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

کنترل تحت DMX

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

دارای سطل جمع کن آب بدون نیاز به حوضچه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

قابل نصب درخاک

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

دارای چراغ RGB

 
 

 

 

DRYDECK-T VARIO

درای پمپ کنترل پذیر DC داخلی 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بدنه استیل

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

کنترل تحت DMX

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

فواره کومت با ارتفاع متغییر رنج پیوسته

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

دارای چراغ RGB

 
 

 

 

DRYDECK-T/B FOG

موجود در مدل های دایره ای، مربعی 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بدنه استیل

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

کنترل تحت DMX

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ایجاد مه در محیط

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

دارای چراغ RGB