چـراغ هـای آبـنـمـا

اگر آب نقش بازیگر اصلی در نمایش های آبی را ایفا کند، نور مهمترین بازیگر مکمل آن می باشد. تصویر یک آبنما  در شب با حضور نور معنا می یابد. چراغ های مخصوص آبنمای آکواترونیک مطابق با پیشرفته ترین تجهیزات روز آبنما تولید می شوند. این چراغ ها با داشتن گیرنده داخلی DMX امکان اجرای نمایش های نوری پیشرفته را فراهم می کند. چراغ های آکواترونیک در دو دسته کلی دور لوله ای و معمولی تولید می شوند. 

 
 

 

 

 

Aqua LIGHT 6W

اندازه  ۶۰*۱۰۵

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ولتاژ ۲۴VDC

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

رنگ ها wW,W,cW,R,G,B

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

کنترل تحت DMX

 
 

 

 

 

Aqua LIGHT 36W

اندازه ۴۰*۱۶۰

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ولتاژ ۲۴VDC 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

رنگ ها RGB

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

کنترل تحت DMX

 
 

 

 

 

Aqua LIGHT -C 12W

انداره ۴۰*۱۶۰

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ولتاژ ۲۴VDC

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

رنگ ها wW,W,cW,R,G,B

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

کنترل تحت DMX

 
 

 

 

 

Aqua LIGHT -C 18W

اندازه ۴۰*۱۶۰

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ولتاژ ۲۴VDC 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

رنگ ها RGB

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

کنترل تحت DMX