طراحی آبنماهای کلاسـیک میـدان آزادی

این طرح بانظر سازمان زیبا سازی شهر قزوین و به منظور نوسازی و بهسازی آبنماهای میدان بزرگ آزادی قزوین طراحی شده است. در این طرح از یک آبنمای پویا و کلاسیک در سمت شرقی و یک آبنمای موزیکال با طراحی خاص در سمت غرب استفاده شده است. با توجه به ماهیت فضا، فرم های درنظر گرفته شده برای آبنمای موزیکال دارای درون مایه تعالی خواهی و عرفان می باشند. این آبنما بااستفاده از شیربرقی کنترلی و سیستم های پیشرفته بر مبنای DMX شرکت آب آرا ،فرم های حرکتی دوار متحرک ایجاد می کند. همچنین این قابلیت که آبنماها به صورت کلاسیک و ایستا کار کند نیز در طراحی آن ها دیده شده است.