طــراحــی آبــنـمـای موزیکال مجـتمع تـجـاری الـبـرز

این آبنما به درخواست مالک پروژه به صورت دو حالت موزیکال و کلاسیک طراحی شده است. درایـن طرح آبنـمای مایـلر (رشته ای) درارتفاع کل طبقات قـرار داده شـده است تا دیـد مـطلوبی از تـمامی طـبقـات مجـتمع تـجـاری داشتـه بـاشد. ایـن طـرح شامـل نـازل های کـلاسـیـک فـوم، نـازل هـای کـومـت شـیـربرقـی دار و نـازل CROWN شـرکـت آکـواتـرونـیـک تـرکـیه می باشـد.