طراحی آبنمای پله ای دانشگاه علوم پزشکی قزوین

این پـروژه ،طراحی بـهسـازی و نوسـازی فـضـای اسـتراحت دانشـجویان در دانشـکده پزشـکـی دانشگـاه عـلـوم پزشـکی قـزویـن می باشد.باتوجه به فرم قبلی،بافت و پوشش گیاهی محوطه،یک آبنمای کلاسیک درکنار آلاچیق های چوبی به درخواست مدیریت دانشگاه طراحی شده است.