طراحی آبنمای پله ای مدرن مجتـمع تـجاری دیـاکـو

این آبنما به درخواسـت کارفـرما به مـنظور ایجاد طراوات در ورودی این مـجتمع طـراحی شده است. این مجتمع بورس لوازم یـدکی است و باتـوجه به مـحیط صـنعتی نیـازمند تلـطیف با عـنصر آب مـی بـاشد.