طراحی آبنمای کف خــشــک مــوزیــکــال تـالارشـهـر

 

این طرح با همکاری تیم طراحی پروژه تجاری تفریحی ورزشی تالار شهر قزوین طراحی شده است. در چند مرحله طرح های پیشنهادی به کارفرما ارائه شده و در نهایت به طرح آبنمای کف خشک نهایی رسیده است. این طرح برمبنای استفاده از نازل کف خشک آب آرا و سیستم موزیکال و نورپردازی و کنترل کامل تحت DMX طراحی شده است.