راه اندازی آبنمای کف خشک ریتمیک فرودگاه بین المللی لار

۳ تیر ۱۳۹۹

آبنمای کف خشک یا آبنمای زیرسطحی، به دلیل پوشیده بودن سطح آبنما و عدم تابش مستقیم نور آفتاب به آب، به نگهداری کمتری نیاز دارد و همواره منظر زیبایی را ایجاد می نماید. در این پروژه، آبنمای کف خشک ریتمیک با استفاده از نازل کف خشک استیل در مقابل ترمینال فرودگاه بین المللی لار اجرا شده است. طراحی این پروژه با توجه به پلان محوطه موجود پروژه و مسیرهای تردد مسافران انجام شده است. این آبنما به صورت پویا با ۲ کانال کنترلی نور و ارتفاع فواره ها طراحی شده است. آبنمای کف خشک ریتمیک فرودگاه لار در مدت ۲ ماه طراحی، اجرا و راه اندازی شده است.