-نازل-کلاستر-abara-fountain-nozzle-foam

نــازل کـلـاسـتــر
Cluster  Nozzle

نازل کلاستر آب آرا یک از بهترین نازل ها برای ایجاد نقطه شاخص در آبنماهای محیط خارجی می باشد. خروجی این نازل، ستون آب پر حجم و کف دار می باشد که آن را برای قرارگیری در مرکز آبنما و یا در آبنماهای بزرگ به صورت یک افکت مجزا مناسب می کند. با توجه به نحوه چیدمان خروجی های نازل کلاستر، این نازل مصرف آب بسیار کمتری نسبت به سایر نازل ها با حجم فواره مشابه دارد. این نازل مستقل از سطح آب کار کرده و نسبت به وزش باد نیز از پایداری زیادی برخوردار می باشد. خروجی نازل کلاستر، یک استوانه بزرگ و توپر از آب دیده می شود.
نازل کلاستر بسیار زیبا و خروشان بوده و صدای آب را نیز برای محیط آبنما به ارمغان می آورد.

هد و دبـی نـازل کلاستر

مقاومت نازل کلاستر در برابر خوردگی

در ساخت نازل کلاستر شرکت آب آرا از قطعاتی استفاده‌شده است که در برابر خوردگی مقاوم هستند. غالب محیط‌های آبی در آبنماها دارای خواصی هستند که در صورت مقاوم نبودن تجهیزات آبنما نسبت به خوردگی عمرمحدود و کمی خواهند داشت.

-نازل-کلاسترabara-fountain-cluster-nozzle