راه اندازی آبنمای ریتمیک میدان پرچم نمایشگاه بین المللی اصفهان

۲۵ آبان ۱۴۰۰

آبنمای ریتمیک میدان پرچم نمایشگاه بین المللی در اصفهان بهره برداری رسید.
این آبنمای ریتمیک در میدان پرچم نمایشگاه بین المللی اصفهان در حوضی به قطر ۶ متر اجرا شده است.
برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
آبنمای ریتمیک میدان پرچم نمایشگاه بین المللی اصفهان